INTEGRITETSPOLICY

Allmänt
För oss på Sjö&Hav är det viktigt att du skall känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Mot bakgrund av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har vi sett över våra interna rutiner och tillsammans med våra partners säkerställt så att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt och att våra tillvägagångssätt följer gällande lagar.
I den här policyn beskriver vi vilka personuppgifter Sjö&Hav samlar in om dig och hur vi hanterar dessa. Vi informerar dig även om dina rättigheter och vart du kan vända dig med frågor eller synpunkter.

Vem är personuppgiftsansvarig?
SH Kollektion AB, med org. nr 556759-1531 och postadress Sveavägen 49, 113 59 Stockholm (i denna policy kallat ”Sjö&Hav”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Sjö&Hav tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Sjö&Hav, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Sjö&Havs ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

 

Vad är personuppgifter och vad används de till?

Personuppgifter är information som kan identifiera och kopplas till en fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, telefonnummer, adressuppgifter, men kan även vara tekniska data som så kallade IP-nummer och identifierbara mätvärden. SH Kollektion AB behandlar dina personuppgifter enbart ifall det finns ett syfte och ändamål med att behandla dessa för oss. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av följande skäl och rättsliga grunder.

Avtal
För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att kunna komma i kontakt med dig på din begäran innan ett avtal ingås.

Rättsliga förpliktelser
Om vi har en skyldighet att göra så enligt lag, exempelvis av skattemässiga förpliktelser eller bokföringslagen.

Intresseavvägning
Om Sjö&Hav eller en tredje part har ett berättigande intresse och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre, så kallad intresseavvägning. Exempelvis vid viss typ av marknadsföring.

Samtycke
När du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

 

Hur samlar vi in och hur hanterar vi personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar är huvudsakligen kunduppgifter men även andra typer av uppgifter som anges här nedan:

  • Kunduppgifter är exempelvis ditt namn och ditt personnummer, din adress, telefonnummer och e-postadress. I de fall då ett företag är kund kan det vara kontaktuppgifter till en kontaktperson/avtalsansvarig på företaget
  • Kundserviceuppgifter är exempelvis information rörande de serviceärenden du haft med oss, såsom reklamationer, synpunkter på vår tjänst med mera
  • Betalningsinformation, som exempelvis kortinformation, går via vår betalningsleveratör Payex och ingen sådan information lagras hos oss

Sjö&Hav samlar in kunduppgifter om dig i samband med att du gör ditt köp hos oss. Vi kan också komma att samla in uppgifter om dig när du kontaktar oss i andra ärenden som t ex söker en vara hos oss. Vid behov behandlar vi dina personuppgifter för att kunna informera dig om nyheter samt ändringar i vårt tjänsteutbud. Vi samlar även in personuppgifter via cookies på vår webbplats www.sjohav.se.

Sjö&Hav lämnar ut de personuppgifter till sina leverantörer och personuppgiftsbiträden som är nödvändiga för uppdragets utförande, exempelvis tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster och faktureringstjänster. Sjö&Hav kan också, om det finns lagligt stöd för det, lämna ut dina personuppgifter till myndigheter.

I de fall Sjö&Hav anlitar leverantörer för att tillhandahålla tjänster med hela eller delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder och säkerställt att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Leverantörerna har ingått avtal med oss där de har förbundit sig att följa de bestämmelser som EU kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Sjö&Hav strävar efter att inte spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilket de har samlats in. De personuppgifter som vi samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därför under olika lång tid, med hänsyn till gällande lagar och förordningar (exempelvis med hänsyn till bokföringslagen eller skattemässiga förpliktelser).

 

Information om Cookies

Vi använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Tredjepartscookies
Vi använder Google Analytics som sätter cookies för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för hantera vår marknadsföring.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, som till exempel hur dina personuppgifter behandlas och varför vi behandlar dem. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockerade. Vid specifika frågor gällande dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. En begäran om registerutdrag skall ske skriftligen eller via mail till oss. Du får gärna specificera de kategorier av personuppgifter som du vill ha tillgång till. Vi lämnar enbart ut sådana personuppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.
Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta och uppdaterade. Om vi har en felaktig personuppgift har du rätt att begära att dessa rättas. Du har rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas men som du tycker är relevanta med hänsyn till ändamålet eller ärendet.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kommer bara radera personuppgifter som inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in dem för, samt om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du har återkallat detta samtycke.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina uppgifter ska begränsas. Du har också rätt att återkalla ett tidigare samtycke, exempelvis om du inte längre vill ha nyhetsbrev från oss.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Du behöver i sådant fall specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi får en invändning av det slaget får vi enbart fortsätta behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dessa personuppgifter på annat håll, så kallat dataportabilitet. Det gäller enbart personuppgifter som du själv lämnat ut till oss och inte uppgifter som uppkommit under tiden du är eller varit kund hos oss.

 

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du har också möjlighet att vända dig till datainspektionen.

 

Uppdatering av integritetspolicy

Sjö&Hav förbehåller sig rätten att uppdatera sin integritetspolicy, exempelvis om det sker förändringar och förtydliganden i dataskyddslagen eller andra lagstiftningar som får till följd att våra processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av integritetspolicyn kommer då att meddelas på vår hemsida.

 

Kontakta oss

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta via e-post på info@sjohav.se eller telefon 08–121 335 70. Det går också bra att skriva till oss på följande adress:

SH Kollektion AB
C/O VIEW Ledger AB
Torkel Knutssonsgatan 24
118 49 Stockholm